زبان بدن ۴

علائم دست به سینه و دست به کمر زبان بدن

علائم دست به سینه : حرکت دست به سینه حرکتی دفاعی است. که فرد در هنگام ناراحتی و حفاظت از خود نشان می دهد. وقتی

۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۳ رفتارغیرکلامی و زبان بدن
ثمره مقدس آفریقا ۰

ثمره مقدس آفریقا

ثمره مقدس آفریقا از سری نوشته های بی فایده  نوشته میثم ایران پناه با برداشت از عرفان آفریقا از ژرفای جنگل عمیق صدایی به گوش

تو آماده ای یک عقاب باشی ۰

تو آماده ای برای اینکه یک عقاب باشی ؟

از سری نوشته های بی فایده  نویسنده میثم ایران پناه با برداشت از عرفان سرخپوستی تولتک سکوت ! این سکوت چه جنسی دارد ؟ به

۲۲ اردیبهشت، ۱۳۹۳ بی فایده
زبان بدن ۲

زبان بدن راز موفقّیت اهلی سازی یا تخریب درونی

راز موفقّیت به وسیله زبان بدن ، چگونه دیگران را با زبان بدن خود تحت تأثیر قرار دهیم ؟ روشهای نفوذ در دیگران در چند

۱۰ اردیبهشت، ۱۳۹۳ رفتارغیرکلامی و زبان بدن
برگشت به بالا